GK_TOOLS

 

 

E-mail Print PDF
 
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ (หนองลาด)
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดสิงห์บุรี
 
 
 
พระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 
ความเป็นมา
      ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือราษฎรลูกหลานวีรชนค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ที่บรรพบุรุษได้เคยทำคุณแก่แผ่นดิน โดยให้จัดหาพื้นที่ตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในเขตอำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร แก้ไขปัญหาว่างงาน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร จังหวัดสิงห์บุรี ได้พิจารณาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองลาดของกรมชลประทาน พื้นที่ทั้งหมด 443 ไร่ เป็นสถานที่ตั้งดำเนินการโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ
 
      
 
วัตถุประสงค์
     1. เพื่อเป็นแหล่งจ้างแรงงาน โดยให้ราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำการเกษตร รวมทั้งราษฎรในพื้นที่ ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง และบริเวณใกล้เคียงได้เข้ามาทำงานในฟาร์มตัวอย่างฯ ได้มีงานทำ มีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว
     2. เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ สำหรับชุมชน
     3. เพื่อเป็นศูนย์สาธิตและถ่ายทอดวิชาการทางการเกษตรแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
 
    
 
เป้าหมายในการดำเนินงาน
      1. จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างบนพื้นที่อ่างเก็บน้ำหนองลาด หมู่ที่ 1,2 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน และหมู่ที่ 3 ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
      2. จัดจ้างราษฎรในพื้นที่บริเวณรอบโครงการฯ หมุนเวียนกันมาทำงานเพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ เลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว
      3. เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษ
      4. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดสิงห์บุรี
 
    
 
สถานที่ตั้ง ลักษณะทางภูมิศาสตร์
      พื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองลาด หมู่ที่ 1,2 ตำบลท่าข้าม และหมู่ที่ 3 ตำบลวิหารขาว มีพื้นที่ทั้งหมด 443 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่น้ำ 349 ไร่ และพื้นที่ดิน 94 ไร่
     ทิศเหนือ         ติด ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
     ทิศใต้             ติด ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
     ทิศตะวันออก    ติด ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
     ทิศตะวันตก      ติด ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
 
การจัดภูมิทัศน์
      ดำเนินการปรับผิวดิน ปรับหน้าดินใหม่ ขุดลอกกำจัดพืชและผักตบชวา โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2552- กรกฎาคม 2552

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     เป็นการดำเนินงานที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ดังนั้นในการเริ่มต้นการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างฯ จังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552 เพื่ออำนวยการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่าง และได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 5 ชุด ดังนี้
     ชุดที่ 1 คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้าง หรือวางผังฟาร์ม และก่อสร้างเพื่อพัฒนาพื้นที่
     ชุดที่ 2 คณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมอาชีพการเกษตร เพื่อสำรวจความต้องการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ถ่ายทอดความรู้ ฝึกอาชีพด้านการเกษตร
     ชุดที่ 3 คณะอนุกรรมการด้านการผลิต/การจำหน่าย โดยวางแผนจัดระบบการผลิตพืช สัตว์ จัดหาตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลผลิตของโครงการ
     ชุดที่ 4 คณะอนุกรรมการด้านการคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ
     ชุดที่ 5 คณะอนุกรรมการด้านการควบคุมรายรับ-รายจ่าย จัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายของโครงการฯ
     โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่ตั้ง ได้มีการประชุมกันครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี และได้มีการประชุมกันอีกหลายครั้งในการเตรียมการ วางแผน และดำเนินการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่าง ซึ่งในเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้สนับสนุนในการปรับปรุงพื้นที่ตั้งโครงการ โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2552 และในระหว่างที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีปรับปรุงพื้นที่อยู่นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด ทำการวางแผน จัดซื้อ จัดจ้าง จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างฯ
      1. กรมชลประทาน สำนักชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี ดูแลระบบน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งได้ดำนินการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำและจัดทำระบบสนับสนุนน้ำ
      2. กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี รับผิดชอบในการดูแลการปลูกไม้ผล พืชผัก รวมพื้นที่ 40 ไร่ และโรงเพาะเห็ด จำนวน 13 โรง เพื่อเป็นแหล่งรายได้ให้แก่ฟาร์ม และเป็นการจ้างงานราษฎรที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งการปลูกผักกินใบ ทางฟาร์มจะปลูกสลับหมุนเวียนกันไปให้เหมาะสมกับฤดูกาล มีการปลูกกล้วยแทรกเป็นแถวกั้นพื้นที่ในการปลูกผัก หรือปลูกกล้วย มะม่วง แซมในแต่ละพื้นที่ภายในฟาร์มด้วย
     - ชนิดของพืชที่ปลูกภายในฟาร์ม
     ชนิดพืชผักกินใบ ได้แก่ คะน้าใบ กวางตุ้งใบ ผักบุ้งจีน ผักชีไทย ตั้งโอ๋ กะเพรา ชะอม โหรพา ผักกาดขาว สลัดใบเขียว จับฉาย กุ้ยฉ่ายเชียว ผักหวาน
     ชนิดพืชผักกินผล ได้แก่ มะระจีน มะระขี้นก ถั่วฝักยาว กระเจี๊ยบ มะนาว แฟง มะเขือยาวเขียว – ม่วง มะเขือจาน มะเขือเปราะ พริกขี้หนู หน่อไม้ไผ่หวาน บวบเหลี่ยม ฟักทอง มะรุม มะเขือพวง ข้าวโพดอ่อน ถั่วพู
     ไม้ผล ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง กล้วยน้ำว้า มะพร้าวน้ำหอม ฝรั่งกิมจู
     แปลงนาข้าว มีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 12 ไร่ ซึ่งปลูกข้าวพันธุ์ กข. 31 (ปทุมธานี 80) เพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์จำหน่ายให้แก่เกษตรกร
     โรงเพาะเห็ด จำนวน 13 โรงเรือน ซึ่งได้ทำการเพาะเห็ดเพื่อจำหน่ายตลอดทั้งปี ได้แก่ เห็ดฮังการี เห็ดนางฟ้าภูฏาน
     พืชผัก ที่เก็บผลผลิตได้ในแต่ละวันจะจำหน่ายให้กับพ่อค้า แม่ค้า บริเวณใกล้เคียงฟาร์มฯ และทุกวันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์ ได้รวบรวมผักตามที่ตลาดต้องการส่งขายให้กับอตก. โดยผ่านไปทางฟาร์มตัวอย่างฯสีบัวทอง จังหวัดอ่างทอง หากพืชผักที่ได้มากเกินกว่าความต้องการของตลาดก็จะนำพืชผักที่ได้ขายให้กับข้าราชการในหน่วยงานต่างๆ
      3. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย์หลัก) เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจได้เรียนรู้การประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองได้ 
 
  
 
       4. กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี จัดการการเลี้ยงสัตว์ (แพะนม สุกรจินหัว เป็ดอี้
เหลียง ไก่ไข่) และจัดทำแปลงหญ้า เลี้ยงสัตว์พื้นที่ จำนวน 5 ไร่
      5. กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสิงห์บุรี รับผิดชอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ แหล่งน้ำ 260 ไร่ ใช้เลี้ยงปลาในกระชัง จำนวน 46 กระชัง ประกอบด้วย ปลานิลจิตรลดา 3 ปลานิลแดง และปลาเทพา
     นอกจากนี้ยังมีการปล่อยปลาชนิดต่างๆ ได้แก่ ปลายี่สกไทย ปลาบึก ปลาสวาย ปลาม้า ปลากระโห้ ปลาตะโกก ปลาตะเพียนขาว เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ แหล่งน้ำขนาด 30 ไร่ ใช้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม และแหล่งน้ำขนาด 9 ไร่ ใช้เลี้ยงปลาช่อนแบบธรรมชาติโดยปล่อยร่วมกับปลากินพืช
 
  
 
     6. กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี จัดการปรับปรุงบำรุงดินในฟาร์ม จำนวน 421 ไร่ ปลูกหญ้าแฝก และส่งเสริมให้มีการใช้สารอินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมี เช่น ส่งเสริมให้ผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง พด.2 และสารป้องกันแมลงศัตรูพืชที่ผลิตจากสารเร่ง พด.7
     7. กระทรวงมหาดไทย
     - ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี และสำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี กำกับดูแลเรื่องการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในฟาร์ม
     - สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการก่อสร้างอาคารทรงงาน และออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บ้านพักคนงาน ห้องน้ำสาธารณะ อาคารคัดแยกผลิตภัณฑ์ผัก อาคารบรรจุภัณฑ์สัตว์น้ำ อาคารเรือนเพาะชำ
     - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี คัดเลือกราษฎรเข้าทำงานในฟาร์มตัวอย่าง ปัจจุบันมีจำนวน 100 คน
     - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ปรับภูมิทัศน์โดยรอบฟาร์มทั้งหมด และกำจัดวัชพืช
     - สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสิงห์บุรี ออกแบบก่อสร้างสะพาน และทำถนนรอบบริเวณฟาร์ม
     - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า เพื่อใช้ในบริเวณฟาร์มฯ
     - สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบสูบน้ำด้วยกังหันลม เพื่อสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำมาใช้
     - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการติดตั้งระบบส่งน้ำดื่มและน้ำใช้ จำนวน 1 แห่ง
     - สำนักพระราชวัง จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพ 3 แผนก ได้แก่ แผนกทอผ้า แผนกปักผ้า และแผนกแกะสลักไม้
 
กิจกรรมภายในฟาร์ม
      1. การศึกษาดูงาน
     2. การเปิดพื้นที่ให้จับปลา
     3. เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
   
ผลผลิตทางการเกษตร
      ฟาร์มตัวอย่างมีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรหลากหลายและจำหน่ายตลอดทั้งปี เช่น ปลา กุ้ง ผัก ผลไม้ชนิดต่างๆ ซึ่งสัตว์น้ำจะมีการกำหนดวันจำหน่าย เนื่องจากสัตว์น้ำจะมีระยะเวลาในการเลี้ยงนาน และการจับเพื่อมาจำหน่ายนั้นต้องแจ้งผู้ที่สนใจล่วงหน้า สำหรับผัก และผลไม้จะมีการเก็บผลผลิตทุกวัน ซึ่งชนิดของผักและผลไม้เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลเพาะปลูก